AJANKOHTAISTA |

Vuosi 2017 oli tärkeä suomalaisille ympäristöyrityksille

Vuonna 2017 valmisteltiin useita lainsäädäntömuutoksia sekä kansallisella että EU-tasolla. Vuonna 2018 pyritään saattamaan loppuun jo aloitetut kehityshankkeet sekä käynnistämään useiden EU-säännösten kansallinen täytäntöönpano.

Keväällä 2019 järjestetään sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit. Niiden yhteydessä ja vaalien jälkeen aloittavien uuden hallituksen ja uuden komission ohjelmissa linjataan kansallisia ja EU-tason tulevaisuuden kehityshankkeita. Seuraavan puolentoista vuoden aikana ratkaistaan, miten kiertotaloutta edistetään ja miten ympäristöyritysten toimintaedellytykset muuttuvat lähivuosina.

Olemme koonneet vuoden vaihtuessa tärkeimmät kehityshankkeet vuodelta 2017 sekä katsauksen vuoden 2018 hankkeisiin. Työ näiden parissa jatkuu heti vuoden vaihduttua.

YTP toivottaa hyvää ja menestyksekästä vuotta 2018 kaikille! Ollaan yhteydessä.

Yhteistyöterveisin,
Otto Lehtipuu, Riikka Kinnunen, Anna Virolainen, Sirpa Komulainen ja Eini Lemmelä

Tärkeitä kansallisia hankkeita 2017 ja 2018

Vuoden 2017 tärkein lainsäädännön kehityshanke ympäristöyritysten kannalta on ollut jätelain uudistaminen, jonka yhteydessä tehdään muutoksia yhdyskuntajätteen vastuunjakoon sekä päätetään yleisen hankintalain poikkeuksista jätesektorille. Nykytilaan verrattuna jätelaki on muuttumassa selvästi parempaan suuntaan, mutta kaikilta osin eduskuntaan joulun alla mennyt muutosehdotus ei ole YTP:n toiveiden mukainen. Jätelainsäädännön uudistustyö jatkuu vuonna 2018 sekä tämän ensimmäisen vaiheen eduskuntakäsittelyssä, että toisen vaiheen hallituksen esityksen valmistelussa.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus) hyväksyttiin, kun EU:n notifiointiprosessi saatiin päätökseen. Uudistettu MARA-asetus astuu voimaan tammikuussa 2018. Se mahdollistaa entistä laajemmin maa-ainesjätteen turvallisen ja sujuvan hyödyntämisen. Tähän liittyvä soveltamisohjeistus on vielä valmistelussa.

Muita tärkeitä kansallisia kehityshankkeita vuoden 2017 aikana ovat olleet valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys, Sitran ja ministeriöiden kiertotalouden toimenpidesuunnitelmat, selvitystyö kansallisten EoW-säädöksien (jätteeksi luokittelun päättyminen) tarpeellisuudesta sekä useat ympäristömenettelyiden sujuvoittamishankkeet.

Poimintoja tärkeistä kansallisista hankkeista vuodelle 2018:

 • Jätelain uudistyö sekä siihen liittyvät jatkotyöt kuten markkinapaikan kehittäminen
 • Kaatopaikka-asetuksen muuttaminen (VNa vuonna 2018)
 • Ympäristömenettelyiden sujuvoittamishankkeet: yhden luukun lakihanke, ympäristönsuojelulain muuttaminen yleisen ilmoitusmenettelyn käyttöönottamisesta sekä YVA-lain hankeluettelon muuttaminen (vuonna 2018 ja jatkotyöt tämän jälkeen).
 • EoW-sääntelyn suositukset julkaistaan ympäristöministeriön julkaisusarjassa ja annetaan sivutuoteohjeistus (2018)
 • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö
 • MARA-asetuksen toimeenpano. MASA-sääntelyn valmistelu 2018 loppuun mennessä.
 • Valtakunnallisen öljyjätehuollon uudistustyö
 • Kansallisen kiertotalouden tiekartan päivitys (2018)

Tärkeitä EU-tason hankkeita 2017 ja 2018

Viime vuosien tärkein kiertotaloutta koskeva hanke EU:ssa on ollut jätedirektiivien muutostyö. Jouluviikolla neuvosto, parlamentti ja komissio pääsivät yhteisymmärrykseen jätedirektiivien muutoksista. Uudistetut jätedirektiivit luovat konkreettisia kannustimia ja ohjauskeinoja kierrätyksen lisäämiseksi jäsenmaissa.

Komission johdolla työstettiin jätedirektiivien ohella myös tuote-, kemikaali- ja jätelainsäädäntöjen rajapintaselvitystä, muovistrategian sekä Non-toxic -strategian valmistelua. Näihin liittyen komission odotetaan antavan tiedonannot heti tammikuussa 2018.

Muita tärkeitä EU-tason hankkeita vuonna 2017 ovat olleet jätteensiirtoasetuksen arviointityö, jätedirektiivin 3. liitteen muuttaminen jätteiden HP14-vaaraominaisuuden (ympäristövaara, ecotoxic) osalta sekä jätteiden käsittelyn BREF-työ (vertailuasiakirjat).

Ravinteiden kiertoon liittyen on meneillään useita eri hankkeita: EU-lannoitetuoteasetuksen päivitys, EU-biotalousstrategian päivitys sekä laaja uudistustyö EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamis- ja nykyaikaistamistarpeista. EU-lannoitetuoteasetus valmistunee vuoden 2018 aikana, jonka jälkeen seuraa kansallinen täytäntöönpano.

Poimintoja tärkeistä EU-hankkeista vuonna 2018:

 • Jätedirektiivien kansallinen täytäntöönpano vuosina 2018-2021. Suomessa työ on jo aloitettu, muun muassa valtakunnallista jätesuunnitelmaa on muokattu vastaamaan uudistettuja direktiivejä.
 • EU-lannoitetuoteasetuksen uudistaminen ja komission, neuvoston ja parlamentin neuvottelut (kesään 2018 mennessä)
 • EU-lannoitetuoteasetuksen kansallinen täytäntöönpano (2018-2021)
 • EU-jätteensiirtoasetuksen arviontityö (2017-2018)
 • EU-biotalousstrategian päivitys (2018)
 • Tiedonannot muovistrategiasta ja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnoista (annetaan talvella 2018)
 • Jätedirektiivin 3. liitteen muuttaminen jätteiden HP14-vaaraominaisuuden osalta (Komission asetus 2017/997 tulee suoraan sovellettavaksi jäsenmaissa 5.7.2018 lähtien)
 • Jätteiden käsittelyn BFEF-työn viimeistely, BAT-päätelmien kansallinen täytäntöönpano alkaa syksyllä 2018.
 • EU:n uuden kiertotalouspolitiikan hahmottelu (2018-2019).

 

Scroll to Top