AJANKOHTAISTA |

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen jätesuunnitelman vuosille 2017-2023

YTP on tyytyväinen uuteen valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. Valmistelun yhteydessä on kuunneltu yritysten toiveita ja tarpeita. Jätesuunnitelma on myös yhteneväinen uunituoreiden jätedirektiivien kanssa, mikä tukee jätedirektiivien kansallista täytäntöönpanoa. YTP uskoo, että jätesuunnitelma luo hyvän pohjan Suomelle tavoitella kiertotalouden kärkisijaa vuoteen 2025 mennessä, kuten on linjattu Kansallisessa kiertotaloustiekartassa.

Valtioneuvosto hyväksyi 19.12.2017 uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman eli ”Valtsun”. Jätesuunnitelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kesken keväästä 2015 alkaen. Suunnitelma on ottanut aimo harppauksia parempaan suuntaan prosessin edetessä.

Jätesuunnitelma sisältää jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2023 sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa on asetettu kiertotaloutta tukeva tavoitetila vuodelle 2030.

Jätesuunnitelman painopisteet ovat rakentamisen jäte, biohajoava jäte, yhdyskuntajäte sekä sähkö- ja elektroniikkaromu, joiden on valmistelutyössä todettu olevan erityisen haasteellisia jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen sekä kierrätyksen edistämisen kannalta tulevan kuuden vuoden aikana. Lisäksi tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä edistetään sekä jätteen määrää vähennetään.

Suunnitelmassa annetut toimenpiteet ovat moninaisia: lainsäädännön kehityshankkeita, tutkimus- ja selvityshankkeita ja tilastoinnin kehittämistä. Mukana ovat myös vapaaehtoiset sopimukset (ns. green dealit), joita voidaan jatkossa tehdä valtion ja eri toimialojen yritysten kesken.

YTP uskoo, että Valtsussa asetetut tavoitteet saavutetaan, kunhan vaan toimeenpano tehdään huolellisesti ja päättäväisesti. Suunnitelman täytäntöönpanoon tulee laittaa riittävästi paukkuja ja varmistaa eri toimijoiden sitoutuminen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen ja toimeenpanemiseen.

YTP haluaa aktiivisena alan toimijana olla mukana edistämässä tavoitteisiin pääsemistä yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä onkin yhä tärkeämpää näissä yhteisissä talkoissa.

Lisätiedot: Anna Virolainen ja Riikka Kinnunen
(sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ytpliitto.fi)

Scroll to Top