AJANKOHTAISTA |

Uusi asetus asbestin terveyshaittojen ehkäisemiseksi voimaan vuoden 2016 alussa

Asetuksella tuodaan EU:n direktiivi osaksi Suomen lainsäädäntöä. Asetus koskee kaikkea asbestityötä eli asbestia sisältävän tuotteen tai aineen käsittelyä siten, että se voi aiheuttaa altistumista asbestipölylle. Asetus sisältää määräyksiä myös asbestipurkutyöstä, joka on merkittävin asbestityön muoto.
Työssä asbestille altistumista ja sen aiheuttamaa terveysvaaraa halutaan vähentää ja ehkäistä. Asbesti on edelleen työperäisen syövän suurin kuolinsyy ja aiheuttaa eniten työperäisiä kuolemia Suomessa.

Asbestityössä työnantajan on huolehdittava, että työntekijän altistuminen asbestille on mahdollisimman vähäistä ja aina pienempi kuin raja-arvo 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa kahdeksantunnin keskiarvona. Työnantajan tulee säännöllisin mittauksin seurata ja varmistaa, ettei raja-arvoa ylitetä. Alue, jolla työntekijä voi altistua asbestille on selvästi rajattava ja osoitettava varoitusmerkein.

Ohjeet asbestipurkutyössä
Asbestipurkutyötä sisältävää rakennushanketta ohjaavan ja valvovan rakennuttajan tai muun toimijan on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoitus on dokumentoitava.

Asbestipurkutyöstä on ilmoitettava ennakkoon työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työturvallisuuden varmistamiseksi. Asbestipurkutyön toteuttamista varten nimetyn työnjohtajan on huolehdittava, että työ tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti.  Asbestipurkutyö on tehtävä siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän. Asetuksessa säädetään sallituista asbestipurkutyön työmenetelmistä ja niitä koskevista vaatimuksista.

Asbestipurkutyön jälkeen työnantajan on huolehdittava siitä, että työskentelyalue puhdistetaan huolellisesti asbestista. Tilojen puhtaus on varmistettava mittaamalla

Scroll to Top