AJANKOHTAISTA |

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisellä suuret ilmastohyödyt

Teollisuudessa ja rakentamisessa syntyy jätteitä yli 22 miljoonaa tonnia. Niiden nykyistä tehokkaammalla hyödyntämisellä olisi huomattavia ilmastohyötyjä uuden kiertotalousliiketoiminnan lisäksi.

Suomessa ja EU:ssa on asetettu tavoitteita lähinnä yhdyskuntajätteiden ja rakentamisen jätteiden kierrätykselle. Näiden lisäksi teollisuuden sivuvirroilla ja jätteillä on merkittäviä hyödyntämismahdollisuuksia.

YTP on teettänyt selvityksen, jonka tavoitteena oli koota kokonaiskuva teollisen tuotannon jätteiden mahdollisuuksista. Selvityksessä tarkasteltiin lähemmin kolmea materiaalivirtaa: masuunikuonaa, biomassan polton tuhkia sekä savimaiden ja sedimenttien stabilointia. Selvityksen laati Gaia Consulting Oy.

Selvityksen johtopäätöksissä todettiin, että kiertotalouden ilmastohyödyt moninkertaistuvat, kun jäte- ja sivuvirrat otetaan optimoituun käyttöön. Eri hyödyntämistavoilla on keskenään suuria eroja ilmaston kannalta. Ilmastohyödyt syntyvät suorista päästövähennyksistä, kuten kuljetusten vähenemisestä, neitseellisten materiaalien korvaamisesta sekä yhteiskunnallisista hyödyistä.

Teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämistä edistäisivät sujuvat ja kevyet lupamenettelyt. Hallinnon ja toimijoiden yhteistyötä tulee kehittää siten, että materiaalit saadaan oikeaan hyödyntämiseen oikea-aikaisesti. Kierrätysmateriaaleja käyttävien alojen normien päivitystarve tulisi selvittää kierrätysmateriaalien kannalta.

Sivuvirtojen hyödyntämiselle on myös kustannuksiin ja kysyntään liittyviä esteitä. Markkinoita tulisi ohjata taloudellisin keinoin, kuten loppusijoitusta koskevalla verotuksella, jolla materiaaleja ohjattaisiin läjittämisestä hyötykäyttöön. Etenkin infrahankkeissa julkisten hankkijoiden rooli on keskeinen, niiden tulisi sitoutua kierrätysmateriaalien käyttöön.
Selvitysraportti on tämän uutisen liitteenä.

Selvitysraportti

Scroll to Top