AJANKOHTAISTA |

Muovitiekartta Suomelle: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Suomen tuore muovitiekartta sisältää ensiaskelet kohti uutta, kestävämpää muovitaloutta. Siihen on koottu lupaavimpia ja merkittävimpiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Muovitiekartan lähtökohta on muovien laaja käyttö ja niiden monet hyödylliset ominaisuudet. Tarvitaan kuitenkin toimia, joilla vähennetään muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, edistetään muovin talteenottoa, kierrätystä sekä parempaa tuotesuunnittelua, luodaan edellytyksiä kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille sekä vähennetään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista lisäämällä korvaavia, biopohjaisia ja biohajoavia ratkaisuja.

Lukuisat konkreettiset toimet on ryhmitelty kymmenen eri tavoitteen alle:

”Muovien kierrättämisen avainasiat ovat erilliskeräyksen tehostaminen ja ennen kaikkea kierrätysmuovien uusien käyttökohteiden löytäminen. Seuraavaksi tarvitaan konkreettisia esityksiä uusiomuovien kysynnän vahvistamiseksi, kuten uusiomuovien sekoitevelvollisuutta muovituotteiden valmistuksessa tai julkisten hankintojen ohjaamista uusiomuovituotteisiin”, korostaa YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

Muovitiekartan toimille on nimetty toteuttajatahot ja yhteistyökumppanit. Työryhmä haluaa saada laajasti myös muita kumppaneita mukaan toimintaan.

Muovitiekarttaa ryhdytään toteuttamaan välittömästi. Toimien toteuttamista arvioidaan vuoden 2019 keväällä. Tiekartan valmistelussa kootut ideat voivat toimia innoittajina myös uusien toimenpiteiden käynnistämiseksi. Ehdotusten joukossa on myös toimia, joiden toteutus edellyttää pitkää aikaväliä ja lisäresursseja. Myös tietämyksen lisääntyessä tarvitaan uusia toimia.

Tiekartan laati ympäristöministeriön asettama laaja yhteistyöryhmä, jonka työtä tuki asiantuntijasihteeristö. Työryhmässä ja sihteeristössä oli edustajia ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja elinkeinoelämästä. Lisäksi tiekartan valmisteluun osallistui verkkokeskustelussa suuri joukko sidosryhmiä ja kansalaisia.

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa. Muovitiekartta Suomelle

  • Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta
  • Selvitetään muoviveron käyttöönottoa
  • Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa
  • Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua rakennustyömailla
  • Tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista
  • Otetaan talteenotetun muovin monipuoliset kierrätysratkaisut käyttöön
  • Panostetaan isosti korvaaviin ratkaisuihin ja perustetaan New Plastics -osaamisverkosto
  • Nostetaan muovihaaste näkyvästi Suomen kansainväliselle asialistalle
  • Viedään osaamista ja ratkaisuja
  • Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden ratkaisuista
Scroll to Top