AJANKOHTAISTA |

Muovipakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä testattiin Mikkelissä

Tämän hetken yksi tärkeimmistä lajittelutrendeistä on pakkausjätteet ja niistä nimenomaan muovipakkausjäte. Muovinkierrätykseen liittyen tehtiin YTP:n jäsenen RL-Huolinta Oy:n tilaamana opinnäytetyö, jossa selvitettiin muovipakkausten lajittelun onnistumista ja kannattavuutta omakotitaloasukkailla sekä heidän halukkuutta lajitella muovipakkausjätettä. Opinnäytetyön toteuttaja oli Joanna Hämäläinen.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että kaiken materiaalin voisi uudelleen käyttää, kierrättää, kompostoida tai viimeisenä mahdollisuutena polttaa energiaksi. Varsinaista jätehuoltoa siinä muodossa mitä se nyt on, ei enää olisi ja jätteen keräys tarkoittaisi materiaalin ja raaka-aineiden keräystä toimitettavaksi jatkojalostukseen. Tämä on uudenlaisen ajattelutavan, kiertotalouden mukaista toimintaa.

Opinnäytetyöhön liittyvä pilotointi

Opinnäytetyöhön sisältyi pilotti-vaihe, jossa 20 omakotitaloa uusasuinalueilta Mikkelistä saivat käyttöönsä muovipakkauksille tarkoitetun keräysvälineen. Pilotissa mukana olleista omakotitaloista kymmenen oli Rantakylästä ja kymmenen Tupalasta. Pilotti alkoi joulukuun 2016 alussa ja kesti maaliskuun 2017 alkuun. Pilottiin kuului loppukysely, jossa esitettiin vastaajille sekä avoimia kysymyksiä että kysymyksiä, joissa oli annettu tarkat vastausvaihtoehdot. Näin saatiin hankittua tietoa omakotitaloasukkaiden lajittelutottumuksista, arvoista sekä siitä, mikä motivoi tai ei motivoi lajittelemaan muovipakkauksia. Lisäksi kyselyllä selvitettiin, kuinka keräysvälineen sijainti vaikuttaa muovipakkausten lajittelemiseen. Ja kuinka paljon sen avulla saadaan lisättyä lajittelun määrää.

Kyselyn tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää tekijät, jotka motivoivat omakotitaloasukkaita lajittelemaan muovipakkausjätettä, sekä se, onko muovipakkausten erilliskerääminen omakotitaloasukkailta kannattavaa ja haluavatko pilotissa mukana olleet jatkaa palvelua maksullisena. Tärkeää tietoa saatiin myös siitä, mikä on asiakkaiden oma arvio syntyvän muovipakkausjätteen määrästä.

Tulokset

Ympäristö ja muovin päätyminen uusiokäyttöön koetaan tärkeimpänä motivoivana tekijänä muovipakkausten lajittelemisessa. Kaikki pilottiin osallistuneet asiakkaat olivat kiinnostuneita muovipakkausten lajittelemisesta. Mukana olleet asiakkaat olivat erittäin aktiivisia lajittelemaan. Kuvasta 1 käy ilmi, kuinka paljon eri jätelajeja lajitellaan tulosten perusteella.

85 % vastaajista pitää yleistä jätteiden lajittelemista tärkeänä. Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat lajittelemiseen, liittyvät vastausten perusteella ympäristöön. 80 % vastaajista kokee, että lajittelemalla pystyy vaikuttamaan ympäristön säästämiseen ja suojelemiseen. Ympäristöön liittyvien syiden jälkeen toiseksi tärkein lajittelemiseen vaikuttava seikka on sen helppous. Vähiten vastaajien lajitteluun vaikuttavat jätelait ja -määräykset, sillä vain 30 % koki niiden olevan tärkeitä seikkoja lajittelussa.

Muovipakkausten lajitteleminen kiinnostaa kaikkia, sillä 100 % vastaajista kokee muovipakkausten lajittelemisen kiinnostavana, tähän voi omalta osaltaan vaikuttaa se, että muovipakkausten lajitteleminen koetaan hyödyllisenä.

Vastaajia pyydettiin luettelemaan kolme tärkeintä syytä, jotka motivoivat heitä lajittelemaan muovipakkausjätettä. Seuraavat tekstit ovat suoria lainauksia vastaajien kommenteista.

” – – raaka-aineeksi käyttö, helppous ja säästö jätekustannuksissa”

” – – uusiokäyttö, kustannussäästö, ympäristön suojelu”

” – – Toive muovin uudelleenkäytöstä”

” – – Jätteet eivät päädy ympäristöön ja menevät uusiokäyttöön”

” – – Sekajätteen määrän vähentäminen, ettei turha muovi joudu sekajätteeseen, ympäristöhyödyt ”

” – – Säästämme rahaa, koska varsinaista jäteastiaa ei tarvitse tyhjentää niin usein. Ympäristösyillä on myös vaikutusta”

Keräysvälineen sijainnilla selvä vaikutus lajittelun määrään

60 % vastaajista kertoi, että keräysvälineen läheinen sijainti lisäsi erilleen lajitellun muovipakkausjätteen määrää joko paljon enemmän tai hieman enemmän.

Tulosten tarkastelu

Pilotista saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että kannatusta ja mielenkiintoa muovipakkausten lajittelemiseen löytyy. Muovipakkausten kierrättäminen koettiin hyödyllisenä, vielä on kuitenkin epävarmuutta siitä, mihin kierrätetty muovi päätyy tai mitä siitä kierrätyksen ansiosta tehdään. Tuloksista käy myös selkeästi ilmi, että muovinkeräykseen haluttaisiin mielellään laittaa kaikki mahdollinen kotitalouksissa syntyvä muovi, ei vain nimenomaan sitä pakkausmuovia.

Suurin osa mukana olleista asiakkaista olisi valmiita ottamaan käyttöön tämän palvelun maksullisena, mutta muun jätteen eli sekajätteen tyhjennysväliä pitäisi silloin vastaajien mukaan pystyä pidentämään helpommin, kuin mitä nykyisin pystyy.

Lajittelun helppous ja vaivattomuus lisäävät lajitellun jätteen määrää. Astian läheinen sijainti on tärkein tekijä vaivattomassa lajittelussa. Muovipakkausjätteen lajitteleminen onnistuu omakotitaloasukkailta mainiosti, ja sen erilliskerääminen heiltä tulee olemaan kannattavaa lähitulevaisuudessa, kunhan kiertotalouden ajatusmaailma saadaan ulotettua kansalliseen lainsäädäntöön ja sitä myötä myös kuntien alueellisiin jätehuoltomääräyksiin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Nina Rasola, RL-Huolinta Oy, puh. 050 5170472, nina.rasola(at)rl-huolinta.fi

www.rl-kotipalvelut.fi
http://rl-palvelut.fi

AINEISTOT

Scroll to Top