AJANKOHTAISTA |

Lausunto säännösehdotuksista liittyen jätteenpolton sääntelyn soveltamiseen jätteen kaasutuslai-tokseen ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamiseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksista jätteenpolttoasetukseen ja ympäristön-suojeluasetukseen. Asetuksiin ehdotetuilla lisäyksillä säädettäisiin tarkemmin puhdistetun tuotekaasun kemiallisella koostumukselle asetettavista vaatimuksista ja ympäristölupaan sisällytettävistä lupamääräyksistä silloin, kun kysymys on jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitoksesta ja siinä syntyvän puhdistetun kaasun polttamista koskevasta toiminnasta. Kyseinen toiminta on rajattu ulos jätteenpolton sääntelystä jätteenpolttoasetuksessa ja ympäristönsuojelulaissa

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top