AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

YTP kannattaa eri lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevia lakiehdotuksia. Mielestämme lupien yhteensovittaminen sekä nopeuttaa lupaprosesseja että parantaa prosessien ennakoitavuutta, jotka molemmat vähentävät yrityksille koituvia kustannuksia ja lisäävät mahdollisesti myös investointihalukkuutta.

Kaiken kaikkiaan esityksessä ehdotetaan ottamaan valtakunnallisesti käyttöön useita hyväksi havaittuja käytäntöjä, kuten ennakkoneuvottelut, käsittelymääräaikojen asettaminen, viranomaistyön koordinointi sekä viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen. Ehdotus sisältää hyviä avauksia näiden osalta. Täytäntöönpanon seuranta ja riittävä tuki ovat kuitenkin tärkeitä, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan ja hyväksi havaitut käytännöt saadaan tehokkaasti käyttöön.

Yhden luukun hankkeen kehitystyötä tulee jatkaa. Sähköisen asiointijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto ovat avainasemassa, jotta yhden luukun lainsäädäntöhankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tältä osin on tärkeää varmistaa, että työ jatkuu.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top