AJANKOHTAISTA |

Lausunto liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa yli viittäkymmentä jätehuollon osaamista ja palveluita tarjoavaa yritystä. YTP katsoo, että liikenneinfran puurakentamisohjelmalla voi olla vaikutuksia esimerkiksi kierrätysasteen saavuttamiseen sekä kiertotalouden toteutumiseen Suomessa.

Yleisellä tasolla YTP näkee, että puun käytön lisääminen on hyvä tavoite. Lähtökohtaisesti pidämme kuitenkin teknologia- ja materiaalineutraalia lähestymistä niin tärkeänä yleisenä tavoitteena, että luonnoksessa esillä oleva tavoite nostaa puusiltojen osuutta rakentamisessa tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun. Yhden materiaalin ja teknologian suosiminen muuttaa asetettavia hankintakriteereitä, kun keskeistä olisi painottaa elinkaaritarkastelua ja ottaa huomioon materiaalin kierrätettävyys.

Puretun betoniaineksen hyödyntäminen maarakentamisessa on ollut yksi keskeinen tavoite hallituksen sääntelyssä, ja jopa betonijätteen jäteluokittelun päättymiselle asetettavat kriteerit ovat harkinnassa. Näemmekin, että betonirakenteiden korkeatasoinen hyödyntäminen purkuvaiheen jälkeen on tehokkaampaa kuin kyllästettyjen puurakenteiden hyödyntäminen. Haitallisten aineiden poistaminen kierrosta on yksi keskeisimmistä tavoitteista mietittäessä kierrätyksen ja uudelleenkäytön edistämistä. Siltarakentamisessa kreosootille voi olla vaikea löytää soveltuvaa korvaavaa kyllästettä. Vaihtoehtoiset, ympäristöystävällisemmät ja kierrätyksen mahdollistavat kyllästeet tulisi olla tiedossa ennen kuin ryhdytään määrätietoisesti lisäämään näiden käyttöä edellyttävää rakentamista.

Kotimaisen puurakentamisen edistäminen on kannatettava tavoite, mutta pyydämme ottamaan siihen liittyvät ympäristönäkökohdat luonnoksen jatkovalmistelussa huomioon.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top