AJANKOHTAISTA |

Lausunto “Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa” hankintaoppaasta

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa hankintaoppaasta, jossa opastetaan julkisia toimijoita purkuhankkeiden suunnittelussa ja hankinnassa. Opas ja sitä täydentävät Purkukartoitus ja Purkutyöopas muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla purkuhankkeiden tilaajat ja toteuttavat voivat tehdä purkamisen tehokkaasti, turvallisesti ja kiertotaloutta edistäen.

“Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa” on selkeä ja tervetullut opas purkuhankkeisiin. Vaikka hankintaopas on nimensä mukaisesti suunnattu julkisiin hankintoihin, voidaan sitä hyödyntää myös yksityisissä purkuhankkeissa. Sen avulla purkuhankkeet on mahdollista toteuttaa hankintalakia noudattaen ja samalla ottaen huomioon ympäristö ja hankkeessa toimivien turvallisuus.

Opas on luonteeltaan vapaaehtoinen eli se ei itsessään vielä velvoita osapuolia toimimaan oppaan mukaan, mutta antaa vapaaehtoisia suosituksia, jotka helpottava purkuhankkeen suorittamista. Oppaassa on huomioitu kaikki purkamisen vaiheet tarveharkinnasta purkujätteen käsittelyyn ja niihin liittyvät vaatimukset useasta näkökulmasta.

YTP pitää hyvänä, että oppaassa on painotettu ja annettu ohjeita siitä, miten muutkin asiat kuin hinnat voivat olla vertailtavia hankintakriteerinä. Oppaaseen olisi kaivattu mainintaa siitä, että lisääntyvät vaatimukset tai toimijoiden lisäinnovaatiot esim. kiertotalouden edistämisessä lisäävät purkuaikaa ja sitä myöden kustannuksia.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

LAUSUNTO

Scroll to Top