AJANKOHTAISTA |

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Luonnoksessa MASA-asetukseksi ehdotetaan säädettävän ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä rakentamisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvän maa-ainesjätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa ja hyödynnettävän maa-ainesjätteen välivarastointiin ei tarvittaisi ympäristölupaa. Toimintaa voitaisiin harjoittaa rekisteri-ilmoituksella.

Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa maa-ainesjätteen hyödyntämisen hallinnollisia menettelyjä samalla kun varmistetaan, että hyödyntämisen terveys- ja ympäristövaikutukset ovat hallinnassa. Asetuksella halutaan edistää jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kiertotalouden edistämiseksi.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry tukee asetusvalmistelun keskeisiä tavoitteita. Asetusluonnos ei kuitenkaan nykyisessä muodossa edistäisi maa-ainesjätteen hyödyntämistä. Ehdotuksen määritelmien tulkinnanvaraisuus ja soveltamisalaan tehdyt rajaukset rajoittaisivat maa-ainesjätteen hyödyntämistä perusteettomasti tilanteissa, joissa hyödyntämisestä ei synny vaaraa ympäristölle. Käsitteiden ja soveltamisalan puutteellinen määrittely voisi johtaa alueellisiin tulkintaeroihin eikä asetus siten edistäisi toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top