AJANKOHTAISTA |

Lausunto betonin EOW-asetukseen

YTP:n lausunnossa betonin EOW-asetukseen otetaan kantaa soveltamiseen vain ympäristöluvalliseen toimintaan sekä ehdotettuihin raja-arvoihin.

Ympäristöministeriö pyysi 8.1.2021 mennessä lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Betonin EOW-asetusta on valmisteltu pitkään ja YTP on ollut mukana sidosryhmäkeskusteluissa vuodesta 2019 alkaen.

Mahdollisuus betonimurskeen jäteluokituksen päättymiselle on asetuksessa rajattu vain toimijoille, joihin sovelletaan ympäristölupaa. Tämä rajaa asetuksen ulkopuolelle monia toimintoja, joissa syntyy betonijätettä, kuten esimerkiksi purkukohteet tai betoniasemat, joiden toimintaan vaaditaan nykyään vain rekisteröintiä. YTP ehdottaa ympäristöluvan rinnalle sujuvampaa ilmoitusmenettelyä.

Betonijäte on asetuksessa luokiteltu kolmeen eri tyyppiin (käyttämättömästä betonista, käyttämättömästä betonituotteesta sekä käytetystä betonista peräisin oleva betonijäte). Betonimurskeen mahdolliset käyttökohteet riippuvat jätetyypistä. Haitta-aineiden tulisi täyttää tietyt raja-arvot, jotta sitä voitaisiin käyttää kiviaineksena joko talon-, maan-, tai viherrakentamisessa, uusien betonituotteiden raaka-aineena tai lannoitteena. Kaikkia jätetyyppejä ei kohdella asetuksessa kuitenkaan samalla tavalla. Asetus saattaa johtaa tilanteisiin, joissa purkubetonilta vaaditaan korkeampaa laatua kuin käyttämättömältä betonilta. Käyttämättömältä betonilta ei vaadita kaikkia samoja haitta-aineiden analyysejä.

Raja-arvot on myös asetettu osaksi niin tiukoiksi, että vain pieni osa betonijätteestä tulee ne alittamaan.

Betonin EOW-asetus on päänavaus vastaavanlaisten asetusten sarjassa ja sen rakennetta ja henkeä tullaan käyttämään mallina tulevissa asetuksissa. On siksi ensisijaisen tärkeää, että asetus tehdään sellaiseksi, että se tosiasiallisesti edistää kiertotaloutta, mahdollistaa kierrätysraaka-aineiden sujuvan ja tasapuolisen valmistuksen ja käytön sekä vähentää jätettä ja ilmastovaikutuksia.

 

Lisätietoja: YTP:n asiantuntija Arto Arvola

LAUSUNTO

Scroll to Top