AJANKOHTAISTA |

Komission direktiiviehdotus kertakäyttömuovituotteista vaikuttaisi laajasti jätehuollon järjestämiseen jäsenmaissa

YTP pitää hyvänä, että komissio pyrkii aktiivisesti edistämään kiertotaloutta Euroopassa. Komission ehdotusta voidaan pitää kunnianhimoisena: se ei ainoastaan kiristä jo olemassa olevia toimenpiteitä, vaan esittää myös täysin uusia. Ehdotetut toimet vaatisivat uudenlaista yhteistyötä eri sektoreiden välillä.

Direktiiviehdotus pyritään saamaan käsiteltyä ennen kevään 2019 parlamenttivaaleja, mitä voidaan pitää haastavana aikatauluna toimivan lopputuloksen aikaan saamiseksi. Aikataulupainetta lisää direktiiviehdotuksessa esitetyt toimeenpanoaikataulut, jotka edellyttävät kansallisen täytäntöönpanon aloittamista miltei välittömästi. Jäsenmaat ovat jo kiireisiä juuri päivitettyjen jätedirektiivien kansallisen täytäntöönpanon kanssa. Aikataulupaineen vähentämiseksi ehdotettua pidempi täytäntöönpanoaikataulu olisi perusteltua. Osan toimenpiteistä voisi ottaa käyttöön porrastetulla aikataululla.

Direktiiviehdotus sisältää useita toimenpiteitä tuotteille, jotka on lueteltu direktiivin liitteessä. Esimerkiksi muovisille juomapakkauksille komissio ehdottaa pakollista tuottajajärjestelmän pystyttämistä kahden vuoden sisällä direktiivin voimaantulosta, muutoksia pakollisiin pakkausten tuotesuunnitteluvaatimuksiin kolmen vuoden sisällä direktiivin hyväksymisestä sekä 90% kansallista keräysastetta 2025 mennessä sekä pakollista kuluttajaviestintää kierrätyksen ja roskaamisen osalta. Mikään ei näyttäisi estävän sitä, että tulevaisuudessa liitteeseen voitaisiin lisätä myös uusia tuotteita.

Alustavien arvioiden perusteella direktiiviehdotus ei suoraan asettaisi uutta sääntelyä jätteiden käsittelijöille. Ehdotus vaikuttaisi kuitenkin laajasti pakkausten kierrätyksen ja tuottajavastuun järjestämiseen jäsenmaissa.  Se tulee myös vaikuttamaan jätehuollon vastuujakoon.

YTP pitää valitettavana sitä, että direktiiviehdotuksesta on jätetty pois uusioainesten markkinoiden edistämiseen liittyvät toimet, kuten velvoitteet uusioaineksen käytöstä eräissä tuotteissa. Kierrätyksen lisäämisen ohella tulee myös kehittää uusioainesten kysyntää.

Ympäristöministeriön tiedote:
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Komissio_haluaa_rajoittaa_kertakayttomuo(46851)

Komission direktiiviehdotus tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/238661/attachment/090166e5bb070485

Lisätietoja: anna.virolainen(at)ytpliitto.fi

Scroll to Top