AJANKOHTAISTA |

Kiertotalouden työperäiset altistumisriskit -opas

Kiertotalous on lisääntymässä ja alalle odotetaan syntyvän runsaasti uusia työpaikkoja. Alan kasvaessa on huomioitava, että kiertotalouden työmenetelmiin voi liittyä turvallisuuden riskitekijöitä. Kierrätettävien materiaalien turvallisilla keräys- ja käsittelytavoilla huolehditaan kiertotalouden työntekijöiden terveydestä. Tätä tarkoitusta varten on julkaistu ”Kiertotalouden työperäiset altistumisriskit” -opas.

Oppaan tekemisen rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja Työterveyslaitos. Hankkeen etenemistä valvoi ohjausryhmä, jonka jäseninä olivat Toni Andersson (Fortum), Timo Hämäläinen (Suomen Kiertovoima ry), Riikka Kinnunen (Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry), Tuuli Myllymaa (Jätehuoltoyhdistys ry ja SYKE), Kari Mäkelä (TEAM Teollisuusalojen ammattiliittoja ry), Juha Pyötsiä (Kemianteollisuus ry) ja Sirkku Saarikoski (STM).

Opas kertoo materiaalien kiertoon liittyvistä työntekijöihin kohdistuvista uhkista ja riskitekijöistä. Mukana ovat niin biologiset, kemialliset kuin fysikaalisetkin riskit ja tapaturmavaarat. Opas listaa työterveyden ja turvallisuuden kannalta olennaisimmat työvaiheet materiaali- ja prosessikohtaisesti jaoteltuna. Opas tuo myös esille alalla käytössä olevia riskien hallinta- ja torjuntakeinoja ja antaa neuvoa riskien tunnistamiseen ja tiedostamiseen. Oleellista on oppia tunnistamaan haitta- ja vaaratekijöitä sisältävät materiaalit ja työt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niistä aiheutuvia riskejä voidaan minimoida. Näin pystytään torjumaan uusia terveysuhkia eikä työpanosta menetetä ammattitautien, työperäisten sairauksien tai työtapaturmien vuoksi.

AINEISTOT

Scroll to Top