AJANKOHTAISTA |

Kierrätysteollisuuden sähköveroluokasta aloitettava valmistelu

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ja Suomen Romukauppiaiden Liitto esittävät maan hallitukselle konkreettista hanketta kierrätysteollisuuden sähköveroluokan alentamiseksi. Hallitukselle on toimitettu kannanotto kehysriihen alla.

Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta nostaa kierrätysteollisuuden sähköveroluokan alentamisen yhdeksi lähemmin arvioitavaksi keinoksi kiertotalouden edistämiseen. Myös valtiovarainvaliokunta on mietinnössään VaVM 31/2020 korostanut asian jatkovalmistelun tärkeyttä.

Kiertotaloustoimijat esittävät, että hallitus käynnistää kevään aikana konkreettisen hankkeen toimialaluokitusten ja lainsäädännön tarkentamiseksi siten, että kierrätysmateriaalien teollisen mittakaavan valmistus ja jalostaminen rinnastetaan muuhun teollisuuteen.

Kierrätysteollisuuden sähköveroluokan alentamisella voidaan parantaa kierrätysteollisuuden kilpailukykyä, vauhdittaa investointeja sekä vahvistaa uusiomateriaalien kysyntää. Tällä hetkellä kierrätysteollisuus luetaan toimialaluokituksessa jätehuoltoon ja siksi se on muuta teollisuutta korkeamman sähköveron piirissä. Erilainen verokohtelu vääristää hintakilpailua neitseellisten ja kierrätettyjen uusioraaka-aineiden välillä.

Kiertotalousohjelmasta antamissaan lausunnoissa myös muut elinkeinoelämän edustajat kuten Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kierrätysteollisuuden sähköveroluokan muutosta.

Toimialaluokitus päivitettävä kiertotalouden osalta

Kierrätysteollisuuden sähköveroluokkaa voitaisiin alentaa esimerkiksi siirtämällä lajiteltujen materiaalien kierrätys eli toimialaluokka 38320 kokonaan tai soveltuvin osin sähköveroluokkaan II. Jatkotyössä on selvitettävä tarkemmin, mitkä muut kiertotaloustoiminnot kuuluisivat samaan sähköveroluokka II:een ja miten toimialaluokitusta tulkitaan käytännössä.

Kierrätysraaka-aineesta valmistetut välituotteet on rinnastettava teollisuuden tuotteisiin ja tämä tulisi tunnistaa myös verotuksessa. Nykyään kaikki materiaalien kierrätys, myös teollisessa mittakaavassa, luokitellaan jätteen käsittelyksi eikä teollisuudeksi. Verottajan näkemyksen mukaan energiaveroluokka määräytyy yrityksen päätoimialan mukaan. Kierrätysliiketoiminnan osalta verottaja katsoo, että “siinä ei synny uusia tuotteita vaan jätteitä käsittelemällä uusioraaka-ainetta”, ja siten toiminta tulkitaan kierrätykseksi eikä teollisuudeksi. Tilanne on toimijoiden kannalta epäselvä ja tulkinnanvarainen. Veropäätökset ovat epäjohdonmukaisia myös Suomen kiristyvien kiertotalous- ja ilmastotavoitteiden kannalta.

Toimialaluokittelu on yhteiseurooppalainen ja vuodelta 2008. Se ei ota huomioon teollisuuden rakenteessa, kiertotaloudessa eikä resurssitehokkuudessa tapahtunutta kehitystä. Toimialaluokitus on laadittu aikana, jolloin jätettä on pidetty ongelmana, josta pitää päästä eroon, eikä materiaalina, joka tulisi palauttaa kiertoon uudelleen käytettäväksi. Uusioraaka-aineen valmistusta ei ole katsottu teollisuudeksi, sillä sen pääasiallisena tarkoituksena on pidetty jätteen käsittelyä. Näkemys on kiertotalouden myötä vanhentunut, sillä uusioraaka-aineiden valmistuksen pääasiallinen tarkoitus on palauttaa materiaali hyödynnettäväksi raaka-aineena.

Esimerkkejä, miten nykyinen toimialaluokittelu heikentää kiertotalouden asemaa

Muovigranulaattien valmistaminen fossiilisesta öljystä katsotaan teollisuudeksi, mutta vastaavien granulaattien valmistaminen käytetyistä muovipakkauksista ei silloin, kun sama yritys ei itse käytä granulaatteja muovituotteiden valmistukseen. Käytännössä sekä kierrätysmuovista että öljystä valmistettuja granulaatteja voidaan käyttää samojen muovituotteiden valmistukseen.

Kierrätysmetallien jalostaminen sulattavan teollisuuden hyödynnettäväksi vaatii murskausprosessin ja siihen liittyvää erottelutekniikkaa. Suurteholeikkureilla materiaali leikataan sellaiseen muotoon, että se on hyödynnettävissä raaka-aineena. Esimerkiksi näillä prosesseilla romusta saadaan analyysikelpoista materiaalia valimo- ja terästeollisuudelle. Kierrätysmetallien jalostaminen on yksi tärkeimmistä ilmastonmuutosta hillitsevistä tekijöistä. Materiaalinkäsittelykoneiden sähköistäminen on yksi osa toimialan hiilidioksidipäästöjen alentamista. Sähköverotus hidastaa siirtymää fossiilivapaaseen teknologiaan.

Biokaasua tuotetaan erityisesti biojätteistä, mutta jatkossa etenevissä määrin myös maatalouden sivuvirroista kuten lannasta. Biokaasulaitoksessa syntyy kahta eri päätuotetta: energiaa (sähköä, lämpöä tai biometaania) sekä kierrätysravinteita. Myös biokaasun tuotanto jätemateriaaleista kuuluu korkeamman sähköveroluokan piiriin. Toimialan yhdeksi keskeisimmäksi haasteeksi on todettu biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannon heikko kannattavuus, joka johtuu korkeista investointikustannuksista ja kehittymättömistä markkinoista. Biokaasu kilpailee muiden energiamuotojen kanssa samoilla sähkö-, lämpö- ja liikennepolttoainemarkkinoilla.

Lisätietoja:
Riikka Kinnunen, 040 554 8808, riikka.kinnunen@romukauppiaat.fi, Suomen Romukauppiaiden Liitto ry
Otto Lehtipuu, 040 862 2014, otto.lehtipuu@ytpliitto.fi, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Scroll to Top