AJANKOHTAISTA |

Kierrätysmateriaalit vaativat rakennusalalla uudenlaista ajattelua

Kierrätettävyys ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö elinkaaren lopussa on otettava huomioon jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Toimijoille on varattavaa tilaa ja resursseja kiertotalouden toteuttamiseksi.

Rakentamisella ja kiinteistöjen käytöllä on globaalisti merkittävät ympäristövaikutukset: ne tuottavat huomattavan osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä sekä jätteistä ja rakentamiseen kuluu merkittävä osuus maailmassa käytetyistä raaka-aineista. Tämän vuoksi YIT on ottanut toimintansa ympäristövaikutukset vakavasti jo pitkään. Yhtiön tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 50 % vuoteen 2030 mennessä sekä omassa toiminnassaan että omien hankkeiden materiaaleissa, kertoi YTP:n webinaarissa 25.3.2021 rakennussektoria edustanut YIT:n kehityspäällikkö Elina Virolainen.

EU-jätedirektiivin 70%:n kierrätysastetavoite asettaa vaatimukset työmaiden lajitteluasteelle.  Lajitteluasteen nostoon sekä jätemäärien vähentämiseen päästään jatkuvalla yhteistyöllä materiaalitoimittajien ja jätehuoltotoimijoiden kanssa.

Kuvalähde: YIT Oyj

Uusio- ja kierrätysmateriaaleja käytetään tällä hetkellä ensisijaisesti maanrakentamisessa betonimurskeen ja maamassojen kierrättämisen muodossa. Lisäksi on ensimmäisiä esimerkkejä runkorakenteisiin keskittyvistä uusiomateriaaleista. Mm. puun, ikkunoiden, tiilien ja villojen kierrätyspotentiaalia on tarkasteltu ja kehityskohteita tunnistettu.

Materiaalien kierrätysasteessa on vielä kaikilla toimijoilla parannettavaa. ”Ihannetilanteessa kaikki meidän lajitellut jätejakeet pääsisivät käyttöön, mutta siinä tilanteessa ei vielä olla, koska kiertotalouden arvoketjut ovat toistaiseksi riittämättömät”, Virolainen kertoo.

Kierrätysmateriaalien laaja käyttö rakennusalalla vaatii uudenlaista ajattelua. Kierrätysmateriaalien käyttöä tulee ohjata siten, että käyttäjälle on siitä enemmän hyötyä kuin haittaa. Laatu- ja kannattavuusvaatimusten saavuttamiseksi vaadittavat kustannukset pitää jakaa kohtuudenmukaisesti eri toimijoiden välillä. Kierrätysmateriaalien käsittelylle ja jakelulle pitää rakentaa logistiikkajärjestelmä ja toimintaperiaatteet. Lisäksi on kasvatettava tietoisuutta kierrätysmateriaalien roolista kestävässä rakentamisessa.

Rakennukset on suunniteltava alusta lähtien siten, että eri materiaalijakeet eivät sekoitu liikaa, ja että ne ovat elinkaaren lopussa helposti purettavissa ja uudelleen käytettävissä. On huolehdittava siitä, että rakennukseen sitoutunut materiaali menettää arvoaan mahdollisimman vähän. Tulevaisuudessa rakennukset ovat materiaalipankkeja.

 

Elina Virolaisen esitys


YIT Oyj on suomalainen rakennusalan yhtiö, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja useissa itäisen Euroopan maissa. YIT toimii asunto-, toimitila- ja infrarakentamisen sektoreilla. Liikevaihto v. 2020 oli n. 3 miljardia euroa.

 

YTP järjesti 25.3.2021 webinaarin ”Uusiomateriaalien markkinat – keräyksestä kiertotalouteen”. Webinaarin ohjelmaan ja esityksiin voitte tutustua täällä.

Scroll to Top