AJANKOHTAISTA |

Kestävän purkamisen Green Deal lisää materiaalien hyötykäyttöä

Ilmastotavoitteiden kiristymisen ja niiden saavuttamista merkittävästi edistävän kiertotalouden myötä purkamisen sekä rakennus- ja purkumateriaalien rooli rakentamisen ohjauksessa korostuu. EU:n jätedirektiivin mukaisesti vaarattoman rakennus- ja purkujätteen kierrätystä on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomessa syntyy noin 1,6 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä, josta suurin osa, noin 85 prosenttia, syntyy korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten purkamisessa. Viimeisen arvion mukaan rakennus- ja purkujätteiden materiaalina hyödyntämisaste oli vuonna 2017 noin 54 prosenttia.

 

Ympäristöministeriö ja RAKLI ry solmivat helmikuussa Green Deal sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Päätavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä sekä osalta viedä Suomea lähemmäksi rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistavoitetta kannustamalla toimijoita laatimaan purkukartoitus purkuhankkeissa. Green Deal kannustaa myös käyttämään entistä tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaihdanta-alustoja. Tavoitteena on, että purkumateriaaleista raportoitaisiin tulevaisuudessa esimerkiksi Materiaalitoriin, josta ne voidaan löytää hyödynnettäväksi.

Ensimmäisinä sopimukseen sitoutuvat Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Ylva ja OP Kiinteistösijoitus Oy.

Kiertotalouden merkitys esiin

– Sopimuksen ansiosta kiertotalouden periaatteet nostetaan paremmin esille ja otetaan käyttöön myös purkamisessa. Materiaalien uudelleenkäyttö vaatii tietoa käytetyistä materiaaleista ja niiden ominaisuuksista ja sekä purkamisen että käyttökohteiden parempaa suunnittelua. Purkukartoitus on toimiva tapa huomioida nämä kaikki, kertoo Arto Arvola, YTP:n asiantuntija, joka toimii myös Suomen purkuliikkeiden liiton sihteerinä.

– Mitä useampi toimija ottaa purkukartoitukset ja niiden dokumentoinnin käyttöön, sitä paremman kuvan saamme rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja niiden uudelleen- ja hyötykäyttömahdollisuuksista. Myös YTP:n jäsenet voivat antaa sitoumuksia. Vaikkei YTP olekaan sopimuksen osapuoli, on jäsenillämme mahdollisuus tehdä omia sitoumuksia, jotka sopivat green dealin tavoitteisiin, korostaa Arvola.

Purkukartoitus auttaa uudelleenkäyttämään ja kierrättämään

Ympäristöministeriö julkaisi viime vuonna kolme uutta opasta, jotka sisältävät ohjeet materiaalitehokkaaseen purkamiseen. Purkukartoitus on uusi vapaaehtoinen menettelytapa inventoida purkamisessa syntyviä materiaaleja ja arvioida niiden hyödynnettävyyttä. Purkukartoituksen käytön edistäminen onkin Green Deal -sopimuksen tärkeä tavoite.

Purkukartoituksessa arvioidaan purkamisessa ja korjausrakentamisessa syntyvät haitalliset aineet ja purkumateriaalit sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys. Purkukartoituksen laatiminen hyvissä ajoin ennen purkamista antaa nykyistä paremmat edellytykset käyttää uudelleen ja kierrättää purkumateriaaleja sekä hallita purkuprosessia.

Purkukartoitusten tekijöitä ja uusiomateriaalien käyttäjiä tarvitaan

Uuden sopimuksen myötä tarve purkukartoituksien tekijöille kasvaa. Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksille on vuosien kuluessa löytynyt useita tekijöitä, mutta purkumateriaalien ja rakennusosien uudelleenkäytön ja kierrätyksen osaajien tarve lisääntyy tulevina vuosina. Tämä luo uutta liiketoimintaa ja aiheuttaa painetta purkualalle, jolla jo nyt on paikoin pulaa osaavasta työvoimasta.

– Tämä sopimus lisää varmasti uusiomateriaalien tuloa markkinoille. Ongelmana on kuitenkin edelleen eräiden uusiomateriaalien uudelleenkäyttö- ja hyötykäyttömahdollisuudet. Esimerkiksi purkupuu on viimeaikoina ollut paljon keskusteluissa, mutta tällä hetkellä on vaikea löytää puulle muuta hyödyntämistä kuin polttaminen, kertoo Arvola.

– Purkukartoitusten ansiosta lisääntynyt tarjonta voi kuitenkin lisätä valmistavan teollisuuden tai yksittäisten kansalaisten kiinnostusta käyttää purkamisessa syntyvää materiaalia.

Scroll to Top