AJANKOHTAISTA |

Jäteveron muutoksilla enemmän jätettä hyötykäyttöön

Jäteveroa kannetaan jätteistä, jotka sijoitetaan kaatopaikalle. Veron tarkoitus on ohjata jätettä hyödynnettäväksi mutta veroa ei kerätä kaikista jätteistäHallitusohjelman mukaan jäteveroa tarkastellaan hallituskaudella. 

Finnish Consulting Group FCG:n toteuttaman selvityksen mukaan jäteveron kertymä on huvennut viime vuosina muutamaan miljoonaan euroon, vaikka veron tasoa on säännöllisesti korotettu. Vielä 2010-luvun alussa jäteveroa kerättiin vuosittain noin 60 miljoonaa euroa.  

FCG:n Jutta Laine-Ylijoki esitteli ympäristöministeriön toimeksiannosta tehtyä selvitystä YTP:n webinaarissa. Selvitys pureutuu jäteveropohjan muutostarpeisiin ja niiden vaikutuksiin.  

Laine-Ylijoen mukaan nykyinen veropohja on kapea ja kohdistuu erityisesti heterogeenisiin, laadultaan vaihteleviin jätejakeisiin. Perusteet yksittäisten jätejakeiden verollisuudelle tai verottomuudelle ovat osin vanhentuneita tai epäselviä.  

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on ohjannut tehokkaasti jätettä pois kaatopaikoilta. FCG:n selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuutta laajentaa jätevero koskemaan kaikkia kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä. Vaihtoehtona tarkasteltiin vain muutamien uusien jätelajien, kipsijätteen ja viherlipeäsakan, verottamista. Kolmantena pohdittiin pelkästään jäteveron korottamista. 

Laine-Ylijoen mukaan lyhyellä aikajänteellä nykyistä laajempi jäteveropohja voisi tukea kierrätystä ja sen kehittämistä, vaikka jäteveron merkitys kiertotalouden edistämisessä tulee pienenemään jatkossa. 

YTP kannattaa jäteverotuksen laajentamista 

Jos taloudellinen kannustin uusien jätteen käsittely- ja hyödyntämistapojen kehittämiseksi puuttuu, jätettä sijoitetaan kaatopaikalle. YTP laajentaisi jäteveron koskemaan kaikkia kaatopaikalle vietäviä jätteitä ja pilaantuneita maita. Tällä olisi kiertotaloutta ruokkiva vaikutus.  

Esimerkiksi pilaantuneiden maiden ja vaarallisen jätteen käsittelyssä on edistytty, jolloin vero ohjaisi jätettä hyödynnettäväksi 

YTP:n näkemyksen mukaan jäteveroa tulee jatkossa kerätä kaikista jätteistä ja pilaantuneista maista, jotka sijoitetaan kaatopaikoille. Myös vaarallista jätettä, jota sijoitetaan kaatopaikalle, tulisi verottaa.  

Vero kannattaisi samalla ulottaa koskemaan myös maankaatopaikkoja, joille sijoitetaan pilaantumattomia maa-aineksia. Maankaatopaikkojen verottaminen edistäisi mineraalien kiertotaloutta 

 

 YTP järjesti 25.3.2021 webinaarin ”Uusiomateriaalien markkinat – keräyksestä kiertotalouteen”. Webinaarin ohjelmaan ja esityksiin voitte tutustua täällä. 

Purkujäte

Scroll to Top