AJANKOHTAISTA |

Jätekuljetuksissa vaadittavat asiakirjat ja varusteet -muistilista julkaistu

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on laatinut muistilistan, jossa listataan tavanomaisen jätteen kuljetuksissa tarvittavat asiakirjat sekä muita jätekuljetuksissa huomioitavia asioita. Muistilista on tehty parantamaan yritysten tietoisuutta jätekuljetuksiin liittyvän lainsäädännön vaatimuksista. ELY-keskusten ja poliisin yhteistyönä tekemissä tarkistuksissa jätekuljetuksiin havaittiin vuoden aikana useita puutteita, ja YTP halusi tuottaa omien jäsentensä kanssa materiaalin kaikkien jätteenkuljettajien avuksi.
Yritykset voivat muistilistan avulla varmistaa, että jätekuljetukset täyttävät lainsäädännön vaatimukset sekä yrityksen omat laatu- ja turvallisuusohjeistukset jokapäiväisessä työssä. Muistilista toimii hyvin myös koulutustilanteissa ja laatu-ja turvallisuusauditointien tukena. Samalla tavalla viranomaiset voivat hyödyntää muistilistaa omassa työssään. YTP toivoo, että muistilista omalta osaltaan parantaisi yritysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Ohjeistus on osa Ympäristöministeriön laatiman ympäristörikostorjunnan strategian ja toimenpideohjelman 2015-2020 toteutusta. Ohje liittyy toimenpiteeseen 16., jossa Ympäristöministeriö yhdessä elinkeinoelämän kanssa pyrkii vahvistamaan toiminnanharjoittajakentän ympäristörikosten ennaltaehkäisemiseen liittyvää osaamista.

Jätekuljetusten tehovalvontatoimia
Vuonna 2016 viranomaiset ovat toteuttaneet jätekuljetusten tehovalvontatoimia eri puolella Suomea. Näiden yhteydessä on ilmennyt, että vaadittavissa asiakirjoissa oli puutteita usean jätekuljetuksen kohdalla.

Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan, sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan, ja sen tavoitteena on taata muun muassa hallittu ja turvallinen jätteenkäsittely, yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden toteutuminen, sekä yrittäjien yhdenvertainen mahdollisuus kilpailuun.

YTP pitää tärkeänä, että jätekuljetuksia valvotaan tehokkaasti. Jätealalla on paljon vastuullisesti toimivia yrityksiä, jotka noudattavat lainsäädäntöä ja tekevät lisäksi omaehtoisia toimia vastuullisuuden lisäämiseksi omassa toiminnassaan. Yritykset, jotka eivät noudata lainsäädäntöä, hyötyvät alhaisemmista kustannuksista ja saavat näin paremmat kilpailuasetelmat suhteessa vastuullisesti toimiviin yrityksiin. Harmaan talouden toimijat huonontavat pahimmillaan koko alan mainetta.

Moninainen lainsäädäntö
Lainsäädäntö asettaa erityisiä vaatimuksia jätekuljetuksissa tarvittavista asiakirjoista. Muistilistassa on koottuna vaadittavat asiakirjat ja varusteet sekä tuotu esiin kuljetuksiin kohdentuvia erityisvaatimuksia. Myös kuljettajaan kohdistuvista vaatimuksista muistutetaan.

 

Lisätietoja:

Riikka Kinnunen, YTP, gsm. 043 850 0930, riikka.kinnunen@ytpliitto.fi

Ympäristöministeriön internet-sivusto ympäristörikoksista: http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Ymparistorikokset

Ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2015-2020: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153955/YMra_16_2015.pdf?sequence=4

AINEISTOT

Scroll to Top