AJANKOHTAISTA |

Esitys uudeksi jätelaiksi jää puolitiehen

Hallituksen antama esitys uudeksi jätelaiksi vie jätehuollon pelisääntöjä oikeaan suuntaan, vaikka uudistus jää puolitiehen. Se rajaa kuntien vastuuta jätehuollossa pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Merkittävät osat uudistuksesta, kuten jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikan luominen ja jätehuollon kirjanpitovaatimusten täsmentäminen, jäävät seuraavaan vasta valmisteilla olevaan vaiheeseen.

YTP:n mielestä hallituksen esitys uudeksi jätelaiksi ei ole riittävä purkamaan kilpailun esteitä jätealalla. Uudistuksen tärkeimmät tavoitteet, kuten kierrätysasteen nostaminen tai kiertotalouden edellyttämien investointien ja uudistusten vauhdittaminen uhkaavat jäädä toteutumatta.

Hallituksen esitys poikkeaa uuden hankintalain mukaisista rajoituksista kuntien omistamalle liiketoiminnalle. Jätehuollon toimijat eivät tarvitse muita aloja pidempää aikaa sopeutua uusiin ulosmyyntirajoihin. Esitetty 12 vuoden siirtymäaika on ylimitoitettu, ja suotta viivyttää jätehuollon palvelujen kehittymistä ja investointeja. Sidosyksikkörajan siirtymäajaksi riittäisi tavanomaiset 3-5 vuotta.

Hankintalain mukaan kuntayhtiö voi kilpailla yritysten kanssa markkinoilla liikevaihdostaan enintään viiden prosentin tai 500 000 euron edestä. Jätelaki sallisi jätehuollossa kuntayhtiöille kaksinkertaisen eli 10 %:n osuuden peräti vuoteen 2030 saakka. Vielä silloinkaan jätealan sidosyksiköiden ei tarvitsisi noudattaa hankintalain euromääräistä rajaa. Esityksessä ei ole otettu huomioon hankintalaissa esitettyjä perusteluja, miksi on välttämätöntä rajoittaa sidosyksikköasemassa toimivien kuntayhtiöiden myyntiä muille kuin omistajilleen.

Uudessa jätelaissa myönteistä on se, että jatkossa esimerkiksi sote-palvelut, yliopistot ja korkeakoulut, puolustushallinto, Senaatti-kiinteistöt ja seurakunnat saavat itse valita palveluntoimittajansa.

YTP kannattaa lisäksi nopeaa etenemistä sekä markkinapaikan kehittämisen että siihen liittyvän sääntelyn valmistelussa. Lakisääteinen markkinapaikka luo paljon tarvittavaa avoimuutta ns. TSV-palvelujen käyttöön, mitä täydentää kirjanpitovaatimuksiin tehtävät täsmennykset. Tähän liittyvä avoimen markkinapaikan perustaminen jätteille ja sivuvirroille on YTP:n näkemyksen mukaan tarpeen kiertotalouden edistämiseksi. Toimijavetoisena järjestelmä antaisi parhaat edellytykset kierrätyksen lisäämiselle.

Jätelain uudistuksen toinen vaihe tuleekin saada eduskuntakäsittelyyn vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Otto Lehtipuu

Scroll to Top