Valvomme kiertotalouden ja kierrätysteollisuuden etuja

YTP edistää markkinaehtoista kiertotaloutta, joka tuottaa kilpailuetua suomalaiselle teollisuudelle ja muille yrityksille.

Hiilineutraali kiertotalous on Suomelle merkittävä mahdollisuus. Kiertotalous on uudistuvaa markkinataloutta, sillä se tarjoaa keinon vahvistaa maamme vientivetoista taloutta ja työllisyyttä.

Metsä luonto biodiversiteetti

Kiertotalous on osa ilmastokriisin ratkaisua

Kiertotaloudella on suuri kädenjälki: sen avulla pienennetään ilmasto- ja ympäristövaikutuksia kaikilla aloilla, teollisuudesta kotitalouksiin. Materiaalien uudelleenkäyttö säästää uusiutumattomia luonnonvaroja, joten se on välttämätöntä ilmastokriisin hillinnän ja luontokadon pysäyttämisen kannalta. Esimerkiksi neljän keskeisen raaka-aineen – teräksen, alumiinin, muovien ja sementin – ilmastopäästöjä voidaan vähentää yli 50 prosenttia kiertotalouden avulla.

Vain 12 prosenttia materiaaleista käytetään EU:ssa uudelleen. Tämä osuus pitää moninkertaistaa, ja samalla kaatopaikkojen ja jätteenpolton rooleja tulee pienentää.

YTP edistää tehokkaiden ohjauskeinojen käyttöä, jotta jätteen loppusijoituksesta ja polttamisesta siirrytään materiaalien kierrättämiseen.

plastic-bottles-115071_1920

Kierrätettyjen materiaalien käyttöä on lisättävä

Kierrätettyjen materiaalien eli uusiomateriaalien kysyntää täytyy lisätä, jotta kiertotalous saadaan vauhtiin. Tällä hetkellä kansallinen ja EU-sääntely keskittyy jätteiden lajittelun ja erilliskeräyksen laajentamiseen, mutta kierrätysmateriaalien käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen. Kiertotalous ei etene, jos materiaalit eivät päädy hyötykäyttöön.

Kierrätysmateriaalien laajempi käyttö lisäisi kierrätystä, nostaisi jalostusastetta ja hyödyttäisi sekä kansantaloutta että ympäristöä. Tällä hetkellä kierrätysmateriaalien menekkiä rajoittaa esimerkiksi kierrättämisen kustannukset, asenteet kierrätysmateriaalien laatua ja kelpoisuutta kohtaan sekä se, että jätteeksi luokitellun materiaalin uudelleenkäyttö edellyttää useimmissa tapauksissa ympäristölupaa.

YTP tekee johdonmukaista työtä sen eteen, että uusiomateriaalien kilpailukyky parantuisi ja kysyntä kasvaisi.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Julkiset hankinnat vauhdittamaan kiertotaloutta

Julkisilla toimijoilla on merkittävä rooli kiertotalousratkaisujen edistäjänä materiaali-, tavara- ja palveluhankintojensa kautta. Pelkästään kuntien tekemien julkisten hankintojen arvo on vuosittain lähes 20 miljardia euroa. Näillä hankinnoilla voitaisiin luoda kysyntää kierrätystuotteille ja -materiaaleille sekä pienentää hankintojen haitallisia vaikutuksia ilmastoon ja luonnonvarojen käyttöön. Samalla julkiset hankinnat voivat tehokkaasti kannustaa yrityksiä kehittämään uusia tapoja materiaalien kierrättämiselle.

YTP tekee yhteistyötä julkisten hankintaorganisaatioiden kanssa ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi julkisten rakennuttajien hankintakäytäntöihin.

architecture-2256489_1920

Kiertotalousinvestoinnit houkuttelevammaksi

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää innovaatioita ja mittavia investointeja. Kierrätysteollisuuden yritykset ovat valmiita investoimaan uusiin ratkaisuihin, mutta ne tarvitsevat vakaan ja ennustettavan investointiympäristön.

Kiertotalousalalla kehitetään paljon uusia ratkaisuja, ja teknologia kehittyykin regulaatiota nopeammin. Lainsäädäntö ei saa hidastaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Erilaisten lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyjen sujuvoittaminen on tärkeä investointeja nopeuttava ja yritysten kustannuksia vähentävä toimenpide. YTP ajaa erilaisia kevennettyjä menettelyjä tilanteisiin, joissa toiminta ei aiheuta ympäristön pilaantumisen riskiä.

Vihreän siirtymän rahoituksella tuetaan talouden rakennemuutosta hiilineutraaliin kiertotalouteen. YTP varmistaa, että kiertotaloutta käytännössä rakentavat kierrätysteollisuuden yritykset hyötyvät rahoituksesta.

crossing-4860035_1920 (1)

Tasapuolinen ja reilu kilpailu on toimivan kiertotalousmarkkinan edellytys

Kiertotaloudessa on kyse kaikkia elinkeinoja ja toimialoja koskevasta rakennemuutoksesta. Siksi kiertotaloutta pitää rakentaa markkinaehtoisesti, yritysten väliseen kilpailuun perustuen.

Kierrätysteollisuuden yritykset tarjoavat palveluja, joita kuntien ja jätehuollon palvelutehtävää varten perustettujen kuntayhtiöiden kannattaa hankkia kilpailuttamalla. Useat kunnat ja niiden omistamat yhtiöt ovat kuitenkin viime aikoina laajentaneet toimintaansa ja ryhtyneet kilpailemaan yksityisen sektorin kanssa.

YTP edistää kilpailun tasapuolisuutta ja toimintaympäristöä, jossa markkinaehtoisesti toimivilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä.

Scroll to Top