AJANKOHTAISTA |

Asbestipurkutöistä uusi laki voimaan vuoden 2016 alussa

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista sisältää asbestipurkutyölupaa koskevat olennaiset säännökset. Laissa säädetään myös asbestipurkutyöntekijältä edellytettävästä pätevyydestä sekä myönnetyistä asbestipurkutyöluvista ja asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pidettävistä rekistereistä. Lain yleisenä tavoitteena on parantaa asbestipurkutyön turvallisuutta selkeyttämällä sääntelyä.

 

 

Sääntely lisää turvallisuutta

Asbestipurkutyö edellyttää työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset vastaavat suurelta osin nykyisen valtuutuksen myöntämisedellytyksiä. Muutoksena valtuutukseen verrattuna on, että luvanhakijan ei tarvitse esittää hakuvaiheessa selvitystä käytettävissään olevien asbestipurkutyöntekijöiden pätevyydestä tai heidän terveytensä sopivuudesta asbestityöhön. Sen sijaan asianmukaisen huoltotilan oleminen hakijan käytettävissä tulee nimenomaisesti luvan myöntämisen edellytykseksi. Vaatimus ei ole tältä osin uusi, koska huoltotilaa koskeva vaatimus on käytännössä sisältynyt myös nykyisen valtuutuksen myöntämisedellytyksiin. Nyt asiasta säädetään muiden luvan myöntämisen edellytysten kanssa samassa yhteydessä. Lisäksi luvanhakijalta edellytetään, että tämä on luvanvaraiseen toimintaan sopiva. Vaatimuksella on lähinnä tarkoitus varmistaa, ettei luvan peruuttamisen jälkeen voisi välittömästi saada lupaa uudestaan ja toisaalta muutenkin ehkäistä luvan myöntäminen sellaisille henkilöille tai yrityksille, jotka ovat aiemmalla toiminnallaan osoittaneet, etteivät ne noudata lainsäädäntöä ja ole luvanvaraiseen toimintaan sopivia.

Rekisteri asbestipurkutyöluvista
Lupaviranomaisena toimivan työsuojeluviranomaisen edellytetään pitävän rekisteriä asbestipurkutyöluvista. Lain mukaan lupaviranomainen voisi rekisteröitävän suostumuksella luovuttaa asbestipurkutyöluparekisteristä tietoja julkisen tietoverkon välityksellä. Julkisesta tietopalvelusta rakennuttajat ja muut asbestipurkutyön suorittamista tarvitsevat tahot saisivat vaivattomasti tiedot luvan saaneista toimijoista. Julkinen tietopalvelu palvelisi näin myös luvanhaltijoita. He saisivat julkisen tietopalvelun kautta yhteystietonsa asiakkaiden tietoon.

Pätevyysvaatimukset
Laissa säädetään myös asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä. Pätevyysvaatimus on sama kuin nykyisessä valtioneuvoston päätöksessä eli asbestipurkutyöhön käytettävältä työntekijältä ja itsenäiseltä työnsuorittajalta edellytetään soveltuvaa ammattitutkintoa tai sen osaa. Asbestipurkutyö on erikoistyötä, joka edellyttää suorittajaltaan ammattitaitoa. Tavoitteena on edistää asbestipurkutyön turvallista suorittamista. Pätevät työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat rekisteröidään työsuojeluviranomaisen ylläpitämään pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteriin.

Tasavallan presidentti (HE 323/2014) vahvisti lain perjantaina 22. toukokuuta ja laki tulee voimaan vuoden 2016 alusta.

Scroll to Top