LAUSUNNOT

YTP antaa lausuntoja kierrätysteollisuutta koskevista laki-, asetus- ja määräysmuutoksista sekä muista lausuttavista asioista. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, ota meihin yhteyttä.

Hae lausunnoista:

Tasapuolinen kohtelu maksukaton avulla – YTP lausui ympäristövahinkorahastosta

17.11.2022

Jätteenkäsittelyn yritykset tulisivat hallituksen edotuksen mukaan maksamaan uuteen ympäristövahinkorahastoon yli 30 % sen vuotuisista varoista. YTP huomioi uudessa lausunnossaan, että ympäristövahinkorahaston vuosimaksu olisi epäsuhteessa alan […]

Lue lisää →

Jäteverolla voitaisiin edistää kiertotaloutta – YTP lausui jäteverolaista

11.8.2022

Jäteveron veropohjaa esitetään laajennettavaksi. Ehdotuksen mukaan veron piiriin siirrettäisiin vuoden 2023 alusta viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte. Ehdotus on suppea ja jättää käyttämättä […]

Lue lisää →

Jätelakia tulee kehittää kokonaisuutena – YTP lausui jätelakia koskevasta ehdotuksesta

11.8.2022

Jätelakiin esitetään muutoksia hallituskauden lopuksi.  Esitys koskee yhdyskuntajätehuollon järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä. Lisäksi muutettaisiin jätelain sidosyksikkösääntelyä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry […]

Lue lisää →

Tarvitaan laajempi uudistus kiertotalousinvestointien vauhdittamiseksi

9.6.2022

YTP lausui vihreän siirtymän investoinneille ehdotetusta etusijamenettelystä. Ehdotuksen tavoitteena on vauhdittaa vihreää siirtymää tukevia investointeja. Esityksellä luotaisiin väliaikainen ohituskaista eräille vihreää siirtymää edistäville hankkeille. Ohituskaista […]

Lue lisää →

Jätekuljetukset tarvitsevat myös tukea

20.5.2022

TEM on valmistellut lakia kuljetusalan määräaikaisesta polttoainetuesta. YTP lausui ehdotuksesta ja huomauttaa, ettei jätteiden kuljetuksia ole huomioitu. Alan yritykset pitäisi ottaa yksiselitteisesti tuen piiriin. Lakiesitys […]

Lue lisää →

Hiilineutraali Suomi 2035 – YTP lausui ilmasto- ja energiastrategiasta

19.5.2022

Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia on kokoava toimenpideohjelma, joka tukee tavoitteen saavuttamista.  Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema luonnos kansalliseksi ilmasto- […]

Lue lisää →

Jakeluvelvoitteen alentaminen lisäisi fossiiliriippuvuutta, myös vaikutukset pumppuhintoihin epävarmoja – YTP lausui ehdotuksesta

9.5.2022

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ei kannata uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamista edes väliaikaisesti, sillä se lisäisi fossiiliriippuvuutta ja on vaikutuksiltaan epävarma. Jakeluvelvoitteen alentamisen tavoitteena on […]

Lue lisää →

Uusi kollektiivinen järjestelmä toissijaisesta ympäristövastuusta – YTP lausui ympäristövahinkorahastosta

28.4.2022

Ympäristövahinkorahasto olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. YTP kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että jätteen käsittelyn maksuvastuu järjestelmässä on korostunut. Ympäristövahinkorahastolla varauduttaisiin ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja vahinkojen […]

Lue lisää →

SUP-direktiivistä kansallisiin lakimuutoksiin – YTP lausui ehdotuksista

17.2.2022

Kertakäyttöisiä muovituotteita koskevista lakimuutoksista oli ehdotus lausuntokierroksella. Lakimuutoksilla pannaan täytäntöön EU:n SUP-direktiiviä.  YTP kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, mitä tuottajien kustannusvastuusta aiotaan kirjoittaa lakiin. Ehdotus on […]

Lue lisää →

Ravinteet kiertoon – YTP lausui ehdotuksesta uudeksi lannoitelaiksi

25.1.2022

Suomessa ehdotetaan annettavaksi uusi lannoitelaki. Siihen sisältyisivät EU:n uudesta lannoitevalmisteasetuksesta seuraavat vaatimukset. Laissa olisi lisäksi kansallisia lannoitevalmisteita koskevat vaatimukset. YTP lausui lakiesityksestä. Lannoitevalmisteiden valmistajat voivat […]

Lue lisää →
Scroll to Top